REFERENCE

Poslovni partneri i projekti
ZBRINJAVANJE ČVRSTOG OTPADA
 • Uklanjanje mešanog otpada sa privremenih i divljih deponija i odloženog u kontejnere zapremine 5m³, van urbanog područja grada Banja Luka, 2012, 2011 (investitor: grad Banja Luka)
 • Sanacija deponije u Ramićima, I faza 2007/2008, II faza 2011 (Projekat Svetske Banke)
 • Izgradnja sanitarne kasete na deponiji “Ramići”, 2011 (investitor: JP DEP-OT)
 • Izvođenje građevinskih radova na ugradnji vage na deponiji Ramići, Banja Luka, 2010
KOMUNALNI SERVIS
 • Održavanje vodotoka reka na području grada Banja Luka i održavanje regulisanih i neregulisanih potoka na urbanom području grada Banja Luka, (investitor: grad Banja Luka 2012, 2011)
 • Grad Banja Luka, Zimska služba: gradska i seoska područja, održavanje gradskih saobraćajnica, lokalnih i nekategorisanih puteva (2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010)
 • Izvođenje radova na redovnom zimskom održavanju autoputa Gradiška – Banja Luka, 2011 Integralinženjering
HIDROTEHNIČKI RADOVI
 • Izvođenje radova na izgradnji regionalnog vodovodnog sistema “Banjica”, kaptaža, potisni cjevovodi, rasteretne komore, razvojna mreža, distributivni cjevovod, sekundarni krakovi (investitor: Centar za razvoj i unapređenje sela – 2012, 2011, 2010, 2009)
 • Nabavka radova – uređenje nizvodnog korita, odbrambenih nasipa, te zemljišta u posjedu HE “Bočac” (Ada polje), 2012 (investitor: ZP “Hidroelektrane na Vrbasu”)
 • Izrada kanalizacionog sistema u Gradišci, izgradnja kolektora, 2012 (investitor: Općina Gradiška)
 • Uklanjanje otpada i zaštita izvorišta (vodozahvata) Banja Luka, 2006
 • Izvođenje radova na iskopu rova za polaganje cevovoda na objektu: Izgradnja južnog kraka regionalnog projekta vodosnadbevanja crnogorske obale, dionica: prekidna komora “Ćafe” – Ulcinj, 2011 (Integralinženjering)
 • Održavanje vodotoka rijeka na području Grada Banja Luka i održavanje regulisanih i neregulisanih potoka na urbanom području Grada Banja Luka, 2011, 2012 (investitor: grad Banja Luka)
 • Izvođenje radova na profilisanju bujičarskih potoka na području Grada Banja Luka, 2010
RADOVI NISKOGRADNJE
 • Izgradnja pristupnih saobraćajnica, 2008
 • Izvođenje radova na remontu donjeg stroja pruge dionica Jošavka – Kostajnica – 2012, 2010 (investitor: Swietelsky Alpine)
 • Izvođenje radova na sanaciji klizišta uzrokovanih elementarnim nepogodama na području grada Banja Luke, 2010 (investitor: grad Banja Luka)
 • Izvođenje radova na održavanju makadamskih saobraćajnica, 2012 (investitor: grad Banja Luka)
 • Učešće u izgradnji autoputa, izvođenje radova na iskopu materijala 3 i 4 kategorije sa utovarom i odvozom materijala, dionica: Gradiška – Banja Luka – Mahovljani LOT3, 2011
AKTUELNO
 • Izgradnja infrastrukturnih objekata za takmičare i posetioce (pristupne rampe, platforme, nadstrešnice, tribine) i uređenje staze u kanjonu reke Vrbas za potrebe “Evropskog prvenstva u kajaku i kanuu”, 2011 (investitor: grad Banja Luka)
IZVOĐENJE RADOVA
REFERENCE (.PDF)
2011. 2012. 2013.